Skip to product information
1 of 1

Koranen på norsk - (soft cover)

Koranen på norsk - (soft cover)

Regular price 300.00 NOK
Regular price Sale price 300.00 NOK
Sale Sold out
Tax included.

Jorunn Jasmin Oksvold

Jeg konverterte til islam for over 30 år siden og har lenge etterlyst et verktøy for å bedre forstå Koranen og budskapet, som inspirerte meg til dette arbeidet. Tanken og håpet er at et sammendrag kan hjelpe til å legge en ramme rundt de ulike åpenbaringene i Koranen, og være en ressurs til å lese og forstå Koranen når den leses i sin helhet. Mange tema og begreper vil kreve videre studier av leseren, som også er et av formålene, selv om temaene kan kanskje i seg selv gi et tilstrekkelig grunnlag og påminnelser i det daglige liv. Det anbefales å lese hele sammendraget før man går grundigere i en videre undersøkelse, da mange av begrepene og nevnte tema er overlappende og vil forstås bedre når alt er lest.

Egnethet

Sammendraget vil passe til den troende som ønsker å bruke det til å forstå Koranen bedre og komme nærmere Allah, slik som i Ramadan. Den vil også være egnet til opplæring og undervisning av Koranen til muslimske barn, ungdom og voksne, hjemme eller i organisert aktivitet slik som i moskeene.
Den vil også være egnet til opplæring og informasjonsarbeid for ulike aktører i det norske samfunnet, til å bedre og enklere kunne sette seg inn i forståelsen av Islam og muslimer. Jeg håper at den også vil hjelpe enkeltindivider som ønsker å vite mer om Koranens lære og Islam, til å gi en lærerik reise.
Koranen

Allah sendte Koranen ned til hele menneskeheten med hovedformål om å gi veiledning, slik Han også sendte de tidligere skriftene Toraen og Evangeliet. Koranen er den eneste Guddommelige kilde som i dag eksisterer i sin opprinnelige form, og er en fullbyrdelse av de tidligere åpenbaringene. Det gis utdypende forklaringer og flere appeller til «Bokens folk», jøder og kristne, som er følgere av de tidligere skriftene. Koranen er den siste av Allahs åpenbaringer, og Muhammed, fred være med ham, den siste av en lang rekke av profeter sendt til menneskene. Koranen er slik ansett for å være Allahs siste ord til mennesker.

Bruken av pronomen/navn knyttet til Allah

På grunn av det språklige, så refereres ofte Allah til som «Han» eller «Herre». Dette må ikke forstås som at Allah er hannkjønn. Allah er hverken hunnkjønn eller hannkjønn og sura 112 viser tydelig at ingen er Allahs like. I Koranen referer Allah til Seg selv som både Han, Vi og Jeg og andre ganger ved Hans majestetiske navn, slik som Skaperen, Den Nåderike, Den Allvitende og Den Barmhjertige.

Inndeling og struktur

Sammendraget er delt inn i 30 deler, «Juz», som tilsvarer antall dager i Ramadan da muslimer mer enn noen gang leser Koranen. Hver Juz er på 5 sider, hvorav de tre første gir en introduksjon og historisk kontekst til de ulike kapitlene og reiser ulike tema, og de siste to med lærdommer og utdrag hentet fra sentrale vers. De tre siste Juz omfatter litt større plass og spesielt den siste av dem, Juz Amma. På slutten av boka kommer en utvidet versjon av Juz Amma, for å gå mer i dybden av disse kjente kapitlene.

Koranen består av 114 kapitler, eller suraer, og ble nedsendt over en periode på 23 år, hvorav de 13 første årene i Mekka og de 10 siste i Medina. Form og innhold på disse to hovedperiodene vil ha en del fellestrekk du vil bli bedre kjent med. Navn på suraene var hovedsakelig bestemt av profeten, fred være med ham, gjennom åpenbaring for å lettere kunne huske dem, og grunnla slik Koranens oppbygde struktur med en rekkefølge bestemt av Allah via engelen Gibril (Gabriel). Noen av suraene vil kjennes under andre navn. Inndelingen av Juz ble vanlig 100-200 år etter profetens død, slik at det vil være noen variasjoner på hvor akkurat det settes grenser på start og slutt av en Juz (del). Grunnlaget for inndelingen var fundert etter oppfordring fra profeten om å lese hele Koranen en gang i måneden.

View full details